Auto Inspektor

Masz pytanie?

Czekamy na Twój telefon

720 024 024

Inspekcja podstawowa

Weryfikacja i rozkodowanie VIN, ocena stanu nadwozia, wnętrza, stanu technicznego

Inspekcja rozszerzona

Rozszerzona wersja inspekcji podstawowej zawierająca jazdę próbną oraz szczegółowe dane techniczne

Diagnostyka komputerowa

Skanowanie komputera pokładowego samochodu specjalistycznym diagnoskopem

Regulamin

nie bierze odpowiedzialności za celowe, skuteczne zatajenie wad pojazdu przez właściciela, lub usterki i wady, które zostaną ujawnione po dokonaniu oględzin.

§1. Definicje i informacje podstawowe

1. Organizatorem usługi jest operator platformy www.AutoInspektor.com zwana dalej Organizatorem który świadczy odpłatne usługi związane z badaniem stanu technicznego pojazdów samochodowych i wykonywaniem raportów z wyżej wymienionych działań.

1.2. Zamawiający – podmiot, który dokonuje zgłoszenia w celu skorzystania z Usługi,

1.3. Usługa – usługa doradztwa, analizy i badania technicznego pojazdów osobowych,

1.4. Regulamin – niniejszy regulamin,

1.5. Zamówienie – zamówienie złożone za pośrednictwem strony www.AutoInspektor.com, wiadomości e-mail lub telefonicznie,

1.6. Opłata - cena za Usługę,

1.7. Sprzedający – podmiot będący właścicielem lub dysponentem Pojazdu,

1.8. Pojazd – samochód osobowy będący przedmiotem oceny w ramach Usługi.

1,9. Wykonawca - osoba wykonująca usługę w imieniu organizatora. 

2. Usługi są podzielone w zależności od zakresu wykonanych czynności. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego moderowania usługi.

2.1. Inspekcja Podstawowa.

2.2. Inspekcja Rozszerzona.

2.3. Inspekcja Specjalna.

2.4. Diagnostyka Komputerowa

2.5. Sprawdzenie w dostępnych bazach danych historii samochodu na podstawie numeru VIN.

§2. Procedura wykonania usługi

1. W cenie usługi jest zawarty koszt dojazdu do 30 kilometrów do pojazdu będącego przedmiotem usługi. Powyżej 30 kilometrów doliczany jest koszt dojazdu w wysokości 1 zł za kilometr.

2. Zakres czynności wykonywany dla poszczególnych inspekcji jest opisany w dziale Oferta.

3. Zamawiającym usługi mogą być wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4.    Umowę między Organizatorem a Zamawiającym uważa się za zawartą w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Organizatora i po uiszczenia opłaty przez Zamawiającego. Opłatę zgodną z wybranym rodzajem usługi należy uiścić na konto bankowe Organizatora przelewem lub wybraną płatnością on-line.

5.    Zamawiający w zamówieniu zobowiązany jest wskazać markę, model, rok produkcji pojazdu, aktualną lokalizację pojazdu, preferowany termin wykonania usługi oraz wybrany rodzaj usługi, jak również swoje dane osobowe.

6.   Organizator przystąpi do inspekcji Pojazdu w ramach usługi w dni robocze w najszybszym możliwym terminie, od uzyskania potwierdzenia uiszczenia Opłaty za złożone zamówienie. W sobotę oraz dni wolne od pracy Organizator przystąpi do inspekcji wedle możliwości czasowych.

7. Termin, w którym Organizator przystąpi do badania pojazdu zostanie uzgodniony z Zamawiającym oraz Sprzedającym, a warunkiem przystąpienia do badania pojazdu przez Organizatora jest udostępnienie pojazdu przez Sprzedającego najczęściej w ciągu 48godzin.

8. Po zakończeniu wykonania usługi, Organizator sporządzi i udostępni Zamawiającemu raport w ciągu 24h z możliwym wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Raport stanowi jedynie indywidualną i subiektywną opinię Organizatora o stanie technicznym pojazdu w dniu przeprowadzenia inspekcji. Organizator nie udziela ponadto żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących Pojazdu.

9. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzgodnienie ze Sprzedającym dostępności pojazdu w celu wykonania usługi przez Organizatora. W przypadku odmowy przez Sprzedającego udostępnienia Organizatorowi pojazdu do badania lub w przypadku, gdy Sprzedający nie dysponuje pojazdem – Zamawiający pokryje koszt i czas dojazdu Organizatora do miejsca wykonania usługi.

10. Jeśli z przyczyn niezależnych usługa nie może zostać wykonana, Organizator zwraca uiszczoną opłatę bezpośrednio na rachunek Zamawiającego.

11. Organizator przed przystąpieniem do bezpośrednich oględzin auta wykonuje wstępne sprawdzenie polegające na szukaniu informacji na temat auta w sieci Internet. Na życzenie zamawiającego lub w przypadku kiedy zamawiający nie dysponuje numerem VIN oględziny wykonujemy bez wstępnej weryfikacji. Sprawdzenie wstępne Organizator wykonuje na własny koszt , ale nie więcej niż dwa pojazdy dla jednego klienta. W uzasadnionych przepadkach Organizator może sprawdzić trzy pojazdy. Czy przypadek jest uzasadniony decyduje wyłącznie Organizator . Każde następne sprawdzenie wstępne po numerze VIN jest wykonywane odpłatnie w cenie 30zł.

12. Bezpłatne wstępne sprawdzenie po numerze VIN możliwe jest tylko dla aut pochodzących z Europy. Dla pojazdów z USA Użytkownik powinien uzyskać raport z historii pojazdu zakupując na własny koszt informacje od organizacji udostępniających takie dane np. Carfax czy VINcheck.   

§3. Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca dostarcza tak obiektywną ocenę pojazdu jak to tylko możliwe. Raport odnosi się do stanu pojazdu w dniu oględzin , a oceny typu : w dobrym , średnim czy złym stanie z oczywistych powodów są subiektywne i mogą różnić się od oceny sprzedającego lub kupującego. 

2. Wykonawca w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzany pojazd ani też nie udziela na niego gwarancji. Za wady ukryte czyli nie widoczne w momencie oględzin auta na mocy ustawy konsumenckiej lub Kodeksu Cywilnego może ponosić wyłącznie sprzedawca.

3. Zamawiający usługę oświadcza, iż rozumie i godzi się z tym, że nawet najbardziej fachowa inspekcja, ocena ryzyka i doradztwo z zakresu inspekcji, ekspertyzy samochodowej i ocena stanu technicznego nie są równoznaczne z gwarancją na dany pojazd, a całe ryzyko i odpowiedzialność prawna transakcji pojazdu jest w gestii wyłącznie stron transakcji - kupującego i sprzedającego. Raport z inspekcji stanowi jedynie wartość doradczą.

4. Raport o stanie samochodu, o którym mowa nie może być traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego samochód, ani też jako zachęta do kupna lub odmowy zakupu samochodu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Zamawiającego spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z usługi, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanych przez czynniki od Organizator niezależne.

6. Usługa odbywa się najczęściej w ciągu jednego dnia od chwili kiedy Organizator otrzyma od Zamawiającego opłatę za usługę oraz wszystkie niezbędne informacje , a w szczególności dane kontaktowe Sprzedawcy oraz numer VIN pojazdu. Z przyczyn niezależnych , problemów technicznych , zdarzeń losowych lub problemów po stronie Sprzedającego termin wykonania Usługi może ulec wydłużeniu do chwili ustąpienia przeszkód. Z tytułu opóźnienia wykonania usługi nie przysługują stronom żadne roszczenia. Raport z wykonanej usługi jest wysyłany w formacie PDF na adres e-mail Zamawiającego podany w Formularzu Kontaktowym.

7. Zamówienie na usługę przyjmowane jest poprzez Formularz Kontaktowy dostępny na stronie www.autoinspektor.com w zakładce Zamów/Kontakt . Zlecenie może zostać przyjęte w innej formie , ale decyzję o przyjęciu zlecenia w innej formie podejmuje wyłącznie Organizator.

8. Organizator usługi nie bierze odpowiedzialności za celowe zatajenie , ukrycie wad lub usterki  pojazdu przez właściciela , sprzedawcę , które zostaną ujawnione po dokonaniu inspekcji.

§4. Reklamacje i zwroty

1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi i otrzymać zwrot zapłaconych kosztów pod warunkiem, że usługa nie została wykonana. Dotyczy to zarówno samej inspekcji jak i kosztów dojazdu. Rezygnacja powinna być zgłoszona minimum 24 godziny przed inspekcją. W przeciwnym razie może nie zostać przyjęta, a usługa wykonana.  

2. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta wykonana usługa oględzin pojazdu nie podlega zwrotowi, ani procedurze odstąpienia od umowy. 

3.Reklamacje dotyczące usług należy przesłać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora pocztą tradycyjną na adres MaxMix ul.11 Listopada 91A 26-600 Radom lub elektroniczną e-mail kontakt@autoinspektor.com

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres i numer telefonu składającego reklamację oraz treść zarzutów i związane z nimi żądania.

5. Reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu dwóch tygodni od wykonania usługi.

6. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia reklamacji.

7. Składający reklamację w celu rozpatrzenia reklamacji zobowiązany jest udostępnić pojazd.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator zwróci opłatę uiszczoną przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.

9. Decyzja Organizatora o uwzględnieniu lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.

                                           §5. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na platformie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

2. Niniejszy serwis internetowy i wszelkie informacje w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.

3. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Warunkiem skorzystania z usług jest akceptacja niniejszego regulaminu.

Porównaj usługi / Ceny
Porównaj rodzaje inspekcji lub skompletuj niestandardowe zamówienie
Diagnostyka komputerowa
Diagnostyka komputerowa pozwala sprawdzić stan wszystkich systemów znajdujących się w samochodzie
Przydatne informacje
Kupno używanego auta to poważna decyzja, ponieważ samochód będzie Ci służył przez kilka lat
Regulamin
Regulamin świadczenia usług związanych z inspekcją pojazdów mechanicznych.

Warto wiedzieć